اساسنامه انجمن پرونگ

اهداف انجمن پرونگ عبارتند از :


الف : كليات


مشاركت در صيانت و حفاظت از محيط زيست و ميراث فرهنگي،طبيعي و صنعتي ارتقا شاخص هاي ايمني و بهداشت مناطق هدف توسعه سلامت رواني خانواده و جامعه
ب : روش اجراي هدف


راه اندازي كاروان هاي محيط پيمايي ايجاد كمربند سبز پيراموني مناطق هدف عقد تفاهمنامه به منظور تبادل اطلاعات و خدمات با ادارات دولتي،ساير سمن ها و هر تشكل يا نهادي كه بتواند سمن را در نيل به هدف ياري نمايد. برگزاري سمينارهاي زيست محيطي انجام فعاليت هاي تحقيقي و پژوهشي نشر مجلات و بروشور ايجاد تارنما