اساسنامه موسسه آفرینگان

اهداف موسسه آفرينگان عبارتند از :
الف : كليات


ترويج فرهنگ و هنرايراني اسلامي معرفي فرهنگ هاي بومي و منطقه ايي در سطح ملي


ب : روش اجراي هدف


اجراي نمايشهاي ايراني و اسلامي و دفاع مقدس برگزاري همايشها و سمينارهاي فرهنگي و هنري برگزاري كارگاه هاي آموزشي هنري برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري