اساسنامه كانون توسعه دانايي محور خليج فارس

 

اهداف كانون عبارتند از :


الف : كليات


كمك به ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي توسعه انساني و اقتصادي استان بوشهر ، با نگاه ويژه به صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي


ب : روش اجراي هدف


1: تعميم و تعميق روابط علمي و پژوهشي اعضاء با برگزاري كارگاه و كلاس هاي آموزشي و نظاير آن. 2: مشاوره شغلي و كمك به توسعه كارآفريني 3: برگزاري همايش ها ، مراسم ها و اجتماعات در راستاي اهداف كانون 4: آموزش لازم به دانشجويان و دانش آموزان و افراد علاقمند جهت آمادگي براي ورود به صنعت