اساسنامه کانون رشد و توسعه نجیرم (شهرستان دیّر)

 

اهداف كانون رشد و توسعه نجیرم شهرستان دیّر عبارتند از :


الف : كليات


-توسعه فرهنگ شهروندي، فرهنگ اجتماعي ،فرهنگ اقتصادي و ترغيب مردم به فعاليتهاي جمعي. - آگاهي و آشنايي عموم مردم به حقوق شهروندي. - ترويج راهكارهاي مشاركت شهروندي در توسعه منطقه. - ارائه خدمات رفاهي و نيكوكاري. - ترويج فرهنگ توسعه پايدار در مصرف آب و كشاورزي و انرژي. - خدمات فرهنگي ، - بهداشت عمومي و سلامت در جامعه


ب : روش اجراي هدف


- برگزاري كارگاه آموزشي ، همايش، اردو، بولتن ، نشست هاي گفتگو و هم انديشي و جلسات دوره اي در حوزه هاي مختلف مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... - تشكيل كارگروههاي مختلف در حوزه هاي شهروندي - آموزش و تواتمندسازي مسايل حقوق شهروندي توسط كارگروههاي مختلف. - انتشار ويژه نامه مربوط به مسايل توسعه شهرستان و اطلاع رساني هاي عمومي