انجمن حافظان مند

 

اهداف انجمن حافظان مند عبارتند از :


الف : كليات


حمایت و مشارکت در حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و منطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور.

 

ب : روش اجراي هدف
1-مطالعه و پژوهش در مورد محیط زیست کشور به ویژه منطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور 2- انتشار مقالات، پژوهش ها، بروشورها، راه اندازی تارنما و سایر موارد در مورد حفاظت از محیط زیست به ویژه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 3- برگزاری سمینارها، نشست ها، جلسات و گردهمایی برای ارائه مطالعات و دستاوردها با هماهنگی و همکاری ارگان های دولتی مربوطه 4- ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری با سازمان های مسئول دولتی و غیر دولتی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی 5- ارائه آموزش های محیط زیستی در سطوح واقشار مختلف اجتماعی به منظور حفظ و حمایت از محیط زیست 6- برگزاری بازدید و گردشگری از مناطق تحت مدیریت با هماهنگی  سازمان محیط زیست